TÜRKLER (1-21 CİLT)

$0.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare

Description

Türklerin dôrtbin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt‟alarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları, her zaman dünyanın ilgisi çekmiştir. Zira dôrtbin yıllık bu uzun dônemde, Çin, Hint, Fars, Bizans, Arap ve nihayet Batı kültürü ile karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları ôz kültürlerini devam ettirmeleri, kendilerinin de ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat ederken bu medeniyetler arasında etkileşimin ôlçüsü hep merak edilmiştir. Bilhassa Karadeniz‟in Kuzeyinden Doğu Avrupa‟ya, oradan da İtalya ve Fransa içlerine kadar ilerleyen çeşitli Türk kavimlerinin bıraktıkları etkiler ve daha sonra Balkanlarda oluşan Türk asıllı devletler bu ilgiyi daha da artırmıştır. Nihayet doğu-batı ticareti ve İslam dünyasına hakim olan Türklerin ulaştıkları medeniyetin Batı üzerindeki tesiri, Batılı müsteşriklerin ve seyyahların eserlerine konu olmuştur.

Osmanlı Devleti, Ortaçağ ve Yeniçağ boyunca devrinin en hoşgôrülü yônetimini sağlayan bir devlet hüviyeti taşımaktadır. Gerçekten de beşyüz yıl idaresinde bulunan farklı dinlerden ve ırklardan
insanları bir arada tutabilmiş, din ve vicdan hürriyeti sağlamak suretiyle, bünyesindeki milletlerin kültür ve dillerinin muhafazasında ônemli bir rolü üslenmiştir. Bunda, bir hukuk devleti olması ve yônetimde katı bir mutlakiyet idaresi yerine, yasama ve yürütmenin meclise dayalı bir hüviyet taĢıması ônemlidir.

Osmanlı Devleti, kendisinden ônce yaşamış bütün Türk devletlerinin kültür, bilim, sanat ve devlet yônetimi birikimine sahip bir devlet olarak, dünya insanlık tarihine bilimsel yônden olduğu gibi,
kültür eserleriyle de ônemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine has mimarîsi, hat sanatı, ciltcilik, taş oymacılığı, çinicilik, süsleme, minyatür gibi sanat alanlarında nadide eserler vücuda getirmiş, ôte
yandan dünya siyasetinde yüzyıllarca etkili olmuştur.

Additional information

Author

Hasan Celal Güzel, Kemal Çilek, Salim Koca

File Size (MB)

204 MB

File Type

PDF

Language

Türkçe

Pages

21 Cilt x avg. 1600 seh.

Publication Year

2002

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TÜRKLER (1-21 CİLT)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation
×
×

Cart